• HOME
 • Data file protection
Back to top

Zarządzanie danymi osobowymi

1. Administrator danych osobowych

KONE Corporation
Postal Address:
P.O.Box 7
FIN-02151 Espoo, FINLAND

Telefon:
+358 204 751

Adres:
KONE Building
Keilasatama 3
FIN-02150 Espoo, FINLAND

2. Kontakt do komórki odpowiedzialnej za zarządzanie danymi osobowymi

KONE Corporate Communications
KONE Building
Keilasatama 3
FIN-02150 Espoo
Finland

Tel. +358 204 751
Fax +358 204 75 4515

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt przez formularz na naszej stronie korporacyjnej (kategoria "customer data related questions").

3. Nazwa bazy danych

Rejestr danych Klientów powiązany z serwisami internetowymi www.kone.com i www.kone.pl.

4. Cele przetwarzania danych

Celami przetwarzania danych klientów są:

i) oferowanie Klientom usług i produktów poprzez serwisy internetowe www.kone.com i www.kone.pl;
ii) rozwój i zarządzanie relacjami z Klientami;
iii) rozwój i zarządzanie serwisami internetowymi www.kone.com, www.kone.pl i powiązanymi z nimi produktami;
iv) świadczenie dodatkowych usług powiązanych z serwisami internetowymi www.kone.com i www.kone.pl oraz związanymi z nimi usługami;
v) zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi działaniami KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców w zakresie związanym z usługami dostępnymi w serwisach internetowych www.kone.com i www.kone.pl oraz powiązanymi produktami;
vi) bezpośredni marketing i eksploracja danych oraz związane z nimi działania, tj. tworzenie profilu Klienta dla celów KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców.

5. Informacje przechowywane w bazie danych

 • nazwa Klienta, dane kontaktowe, ogólny opis przedmiotu działalności Klienta (np. Architekt, Właściciel obiektu, Klient konserwacji)
 • prośby Klienta
 • dane zamówienia i inne dane związane z serwisami internetowymi www.kone.com i www.kone.pl oraz powiązanymi z nimi produktami
 • pliki cookie (tzw. “ciasteczka) przeznaczone dla użytkownika serwisów internetowych www.kone.com i www.kone.pl
 • dane dziennika logowania w serwisach internetowych www.kone.com i www.kone.pl, zawierające zapis działań Klienta na stronie internetowej, w tym: preferencje Użytkownika, a także czas logowania i lokalizację Użytkownika>
 • zestawienie powyższych danych w formie profili Klienta
 • dane finansowe Klienta związane z zakupem usług lub związanych z nimi produktów

6. Standardowe źródła danych

 • informacje dostarczone przez Klienta, np. dane podstawowe, demograficzne i informacje o zamówieniu
 • informacje pozyskiwane z plików cookie (tzw. “ciasteczek”), przechowywanych na dysku twardym w komputerze lub innym urządzeniu Klienta, uzyskane przez KONE Corporation, jej partnerów, oddziały, filie i podwykonawców
 • dane dziennika logowania uzyskane przez KONE Corporation, jej partnerów, oddziały, filie i podwykonawców poprzez monitorowanie użycia systemu informatycznego serwisów internetowych www.kone.com lubwww.kone.pl
 • podmioty w ramach KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców dostarczające usługi i produkty związane z serwisami internetowymi www.kone.com i www.kone.pl
 • podmioty w ramach KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców świadczące usługi logistyczne, np. rozliczeniowe, transportowe, konserwacyjne, itp.

7. Przekazywanie danych poza kraje Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dla celów wskazanych powyżej dane mogą zostać przekazane podmiotom w ramach KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców, z których niektóre mają siedziby poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Także część serwerów wykorzystywanych do dostarczania usług w ramach serwisów internetowych www.kone.com lub www.kone.pl może znajdować się poza terytorium Unii Europejskiego lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Zasady ochrony danych osobowych

Dane chronione są hasłem oraz zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych gromadzonych w systemach informatycznych KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców za pomocą tzw. zapór sieciowych (firewall). Tylko upoważnieni do tego pracownicy KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców mają dostęp do danych osobowych zawartych w bazie danych.